Assets & Liability
Description (Assets & Liabilities Return of Chief Engineers (Civil) for 2012)

Fmt

Sh. Arun Kapoor

Sh. T.R. Rattan

Sh.S.K. Goyel

Sh.Rajeev Gupta

Sh.Mahesh Singhal

Sh.Vipen Kapoor

Sh.Vipan Pal Singh

Sh.R.D. Sandhu

Sh.J.L. Jamwal

Sh.Kashmiri Lal Gupta SE

Sh.Pankaj Kapoor

Sh.R.S. Badhwar

Sh.Rajesh Kapoor SE(W)

Sh.S.N. Upreti

Sh.Ajeet Kumar

Sh.Ashwani Raj Sharma

Sh.C.K. Chautervedi SE

Sh.Chander Kant Verma

Sh.Suresh Kumar Thakur

Sh.A.K. Dhiman

Sh.D.R. Naryal

Sh.R.V. Mehta

Sh.Rakesh Malhotra, Dy. CE(Rtd.)

Sh.Sant Ram Chauhan

Sh.Suneel Grover

H.K.Wadhwa, SE(E) 2012

Sh.Rajiv Awasthi

Sh.S.K. Thakur